Elma Ljubčić

Elma Ljubčić

Elma Ljubčić je novinarka na web portalu Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ital­i­jan­s­ki ko­re­ograf koji pred­stavl­ja važno ime u svi­je­tu plesne um­jet­nos­ti na sceni Nar­o­dnog po­zoriš­ta Sara­je­vo postavl­ja balet ‘Romeo i Juli­ja’.

Published On 25 Mar 2023

U sluča­ju poreske i kuriku­larne re­forme, IT in­dus­tri­ja u Bosni i Herce­govi­ni bi za neko­liko go­d­i­na mogla za­posli­ti isti broj rad­ni­ka koji danas za­pošl­ja­va te utrostruči­ti pri­hode.

Published On 02 Mar 2023