Elma Ljubčić

Elma Ljubčić

Elma Ljubčić je novinarka na web portalu Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Slučaj 22-godišn­jeg mladića iz Lak­taša koji je počinio samoubist­vo nakon što je is­mi­jan na društven­im mreža­ma do­dat­no je ak­tu­al­izirao prob­lem sve raspros­tran­jeni­jeg cy­ber zlostavl­jan­ja.

Published On 06 Nov 2022

Za uloge u pred­stavi ‘Ana Karen­ji­na’, crnogors­ka glu­mi­ca San­ja Vu­jisić je na 62. iz­dan­ju Fes­ti­vala MESS os­vo­ji­la na­gradu ‘Re­jhan Demirdžić’ za na­jbolju mladu glu­micu.

Published On 20 Oct 2022

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022