Elma Ljubčić

Elma Ljubčić

Elma Ljubčić je novinarka na web portalu Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Već duže vri­jeme um­jet­nič­ka kri­ti­ka nije dio ‘main­stream’ medi­ja, a u medi­ji­ma u ko­ji­ma rubri­ka kul­ture još uvi­jek pos­to­ji njeno mjesto za­uz­i­ma­ju in­for­ma­tivne na­jave um­jet­ničk­ih i kul­turnih do­gađa­ja.

Published On 21 Jan 2022

Pre­sud­na je važnost rizika i izlas­ka iz zone kom­fo­ra (au­to­ra, izvođača i in­sti­tu­ci­ja) da bi se brisale granice koje po­zorište i dal­je drže her­metičn­im, sma­tra na­jm­lađa do­bit­ni­ca Na­grade Bo­jan Stupi­ca.

Published On 13 Jan 2022