Edis Bulić

Edis Bulić

Edis Bulić je novinar web portala Al Jazeera Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Is­pod steća­ka pokopa­vani su pri­pad­ni­ci ka­toličanst­va i pravoslavl­ja, u tome jeste i vri­jed­nost koja na­jbol­je oslika­va karak­ter Bosne i Herce­govine.

Published On 19 Aug 2018

Nar­o­di Balka­na često postavl­ja­ju pi­tan­je čiji su steć­ci – da li pri­pada­ju Sr­bima, Hrva­ti­ma ili Bošn­jaci­ma.

Published On 19 Jul 2018

Nužno je naprav­i­ti ra­z­liku između veg­e­tar­i­janst­va i ve­g­anst­va, jer se prvo odnosi isključi­vo na di­je­tu, a dru­go djelu­je u for­mi društvenog ak­tiviz­ma.

Published On 30 Jun 2018

Nakon ‘lož-ulja’ na­jsta­bil­ni­ja al­ter­na­ti­va dize­laši­ma koja je op­sta­la i danas je pre­rađeno jes­ti­vo ulje.

Published On 22 Jun 2018

Da bi imali rat potreb­na je doza pro­por­ci­je između sukobljenih strana,a Izrael je nuk­lear­na sila, dok Palestince goloru­ki mogu samo pljeskati dlanovi­ma u nadi da će prepasti svog nepri­jatel­ja.

Published On 02 Jun 2018