Edah Henić

Edah Henić

Edah Henić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Videa na Youtube kanalu Al Jaeezere Balka­ns u 2021. go­di­ni su pregeledana više od 79 mil­iona puta – donosi­mo neke od na­jpop­u­larni­jih.

Published On 26 Dec 2021

Kako je pan­demi­ja pre­ob­liko­vala način na koji živi­mo i radi­mo, 25 na­jbo­gati­jih porod­i­ca na plan­eti do­da­lo je 312 mil­i­jar­di dolara u svo­ja kolek­tiv­na bo­gat­st­va.

Published On 10 Oct 2021