Dževad Sabljaković

Dževad Sabljaković

Dževad Sabljaković je slobodni novinar i pisac. Živi u Parizu. Bivši je voditelj televizijskih emisija o kulturi i umjetnosti. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pješčanu plažu u cen­tru Pariza jedanaesto lje­to zare­dom pos­jeću­ju mil­ioni lju­di, koji će ove go­dine uži­vati i u kon­cer­ti­ma.

Published On 20 Jul 2012

Sni­mak raz­gov­o­ra Mo­ham­ma­da Mer­a­ha i poli­ca­ja­ca emi­to­van na TV kanalu TF1 otvo­rio je živu polemiku u Fran­cuskoj.

Published On 11 Jul 2012

Godišn­je se u Fran­cuskoj izrekne oko 80 pre­su­da po kval­i­fikaci­ji ‘sek­su­alnog na­pastvo­van­ja’, ali se proc­jen­ju­je da od 10 uzne­mi­ra­vanih ili na­pastvo­vanih žena de­vet šute.

Published On 28 Jun 2012

Ne­suđeni pred­sjed­nič­ki kan­di­dat sada živi u pot­punoj os­a­mi, odrek­li su ga se go­to­vo svi pri­jatelji.

Published On 16 Apr 2012