Dženan Smajić

Dženan Smajić

Dženan Smajić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zvi­jezde Tik­To­ka mogu do­biti i do pola mil­iona dolara za jed­nu ob­javu, iako uglavnom u pros­jeku zarađu­ju između 100 i 250 hil­ja­da dolara po ob­javi, što je više nego dvostruko u odno­su na 2020. god­inu.

Published On 15 Jan 2022

Vrhovi nad­morske vi­sine više od 8.000 metara nisu samo čuda prirode i mag­net za avan­tur­iste i ek­stremne sportiste iz ci­jel­og svi­je­ta, nego i nose sm­rtonos­nu opas­nost.

Published On 02 Jan 2022

Od 4,9 mil­i­jar­di ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta, sto­tine mil­iona ri­jetko ima­ju pri­liku i ko­ris­ti­ti ga, i to na za­jed­ničkim ure­đa­ji­ma ili dos­tup­n­im brz­i­na­ma koje umno­gome ograničava­ju upotre­bljivost konek­ci­je.

Published On 18 Dec 2021

Obaran­je ukra­jin­skog aviona iz­nad Teherana 2020. i aviona Malaysia Air­li­ne­sa iz­nad Ukra­jine 2014. pokazu­ju da suko­bi i geopoli­tičke napetosti pred­stavl­ja­ju ve­li­ki rizik za komer­ci­jalne aviokom­pani­je.

Published On 04 Jul 2021