Dženan Smajić

Dženan Smajić

Dženan Smajić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na­jčešći tip pre­vare je ‘phish­ing’ koji ima za cilj priku­pl­jan­je i zloupotre­bu pov­jerljivih po­data­ka ko­ris­ni­ka, pop­ut bro­je­va bankovnih raču­na, lozin­ki nalo­ga na društven­im mreža­ma ili e-pošte.

Published On 09 Apr 2022

Po­daci Agen­ci­je Evropske uni­je za sarad­nju en­er­get­skih reg­u­la­to­ra pokazu­ju koje bi zeml­je bile na­jviše ugrožene u sluča­ju zaus­tavl­jan­ja doto­ka ruskog plina.

Published On 13 Feb 2022

Zvi­jezde Tik­To­ka mogu do­biti i do pola mil­iona dolara za jed­nu ob­javu, iako uglavnom u pros­jeku zarađu­ju između 100 i 250 hil­ja­da dolara po ob­javi, što je više nego dvostruko u odno­su na 2020. god­inu.

Published On 15 Jan 2022

Vrhovi nad­morske vi­sine više od 8.000 metara nisu samo čuda prirode i mag­net za avan­tur­iste i ek­stremne sportiste iz ci­jel­og svi­je­ta, nego i nose sm­rtonos­nu opas­nost.

Published On 02 Jan 2022

Od 4,9 mil­i­jar­di ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta, sto­tine mil­iona ri­jetko ima­ju pri­liku i ko­ris­ti­ti ga, i to na za­jed­ničkim ure­đa­ji­ma ili dos­tup­n­im brz­i­na­ma koje umno­gome ograničava­ju upotre­bljivost konek­ci­je.

Published On 18 Dec 2021