Dušan Kosanović

Dušan Kosanović

Dušan Kosanović je advertising strateški planer. Šest godina je bio dio uređivačkog tima portala B92.net, a piše povremeno i kolumne za beogradski dne... vni list Danas.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da li će iz­bor Dra­gana Đi­lasa za pred­sjed­ni­ka Demokratske stranke kon­ačno oz­nači­ti kraj ag­o­ni­je na­jveće opozi­cione stranke Sr­bi­je, koja se nakon izbornog po­raza šest mjese­ci bav­i­la samom sobom um­jesto dužnošću ko­rek­ti­va vlasti?

opinion by Dušan Kosanović
Published On 26 Nov 2012

Jelko Kacin kri­tizirao Us­tav Sr­bi­je, za koji sma­tra da po nizu pi­tan­ja nije u evrop­skom duhu, te da ga je nužno mod­ern­izirati u sklopu eu­roin­te­graci­ja Sr­bi­je.

Published On 05 Oct 2012

Osim budućnos­ti teatra i ut­je­ca­ja poli­tike, kroz aferu se prela­ma­ju i pi­tan­ja o tranzi­ci­ji i o stvarn­im društven­im efek­ti­ma prom­je­na u post­miloše­vićevskoj eri.

Published On 25 Sep 2012