Dušan Hadži Nikolić

Dušan Hadži Nikolić

Dušan Hadži Nikolić je reporter Al Jazeere.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pančev je u petoj ser­i­ji izvođen­ja pe­nala posli­je mučnih 120 min­u­ta igre, šutem po sred Ol­metinog gola, Zvez­di do­nio dugo žel­jeni tro­fej.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 30 May 2017

Iako sam se na Olimpi­jskim igra­ma u Riju os­jećao bezb­jed­no, nije prirod­no i pri­jat­no biti na mjes­tu gdje vas čuva 100.000 do zuba naoružanih lju­di.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 22 Aug 2016

Do­bar pro­davac kli­ma ure­đa­ja bi se u Riju za god­inu dana obo­ga­tio, za dvi­je bi vo­dio multi­na­cional­nu kom­pani­ju, a za tri bi bio na čelu države.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 07 Aug 2016

Al Jazeerin re­porter do­bio je na na­grad­noj igri pri­liku da pos­jeti ‘Teatar sno­va’ i gle­da utak­micu Man­ches­ter Unite­da i Ar­se­nala.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 05 Mar 2016

Poli­tič­ki bućkuriš bio je jači i od vrhun­skog kon­cer­ta Rob­bie­ja Williamsa u Beogradu.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 18 Jun 2015

Vječi­ti der­bi, 148. po redu, bio je prvi u ko­jem sta­dion Cr­vene zvezde nosi ime Ra­j­ka Mi­tića i baš na nje­mu srp­s­ki fud­bal je pokazao svo­je pra­vo lice.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 26 Apr 2015

Up­rkos sja­jn­im us­p­jes­i­ma, Ivanu Španović i As­mi­ra Ko­lašin­ca javnost u Sr­bi­ji dočekala stidlji­vo, a is­praćeni su… ma, malo lju­di je zna­lo i da su otišli na Evrop­sko pr­ven­st­vo.

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 11 Mar 2015

Go­dine 1997. prosla­va je pono­vo do­bi­la smisao, mož­da i zbog sim­bo­like, tre­ba­lo je da donese pob­je­du, bolju budućnost…

blog by Dušan Hadži Nikolić
Published On 12 Jan 2015