Dritan Abazović

Dritan Abazović

Dritan Abazović je po profesiji politolog. Doktorant je na Univerzitetu Crne Gore i izvršni direktor televizije Teuta u Ulcinju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

EU nije utopi­ja, već samo za­jed­ni­ca koja nudi mogućnost. Hoće li Crna Gora za­ista pogodi­ti metu, za­v­isi od nas samih.

opinion by Dritan Abazović
Published On 29 Jun 2012

Pro­fe­sion­al­izam, de­poli­ti­zaci­ja i sm­jen­jivost vlasti, uvjeti su da Crna Gora postane us­p­ješ­na evrop­s­ka priča, ljepša i is­tini­ti­ja od one koju priča među­nar­o­d­na za­jed­ni­ca.

Published On 21 May 2012

Medi­ji u Crnoj Gori koji se fi­nan­sir­a­ju iz budže­ta više rade za vlada­juću stranku nego za građane, a o mal­im medi­ji­ma niko ne vodi raču­na.

Published On 02 May 2012