Dragoljub - Draža Petrović

Dragoljub - Draža Petrović

Dragoljub Petrović, zvani Draža, je glavni i odgovorni urednik beogradskog dnevnog lista Danas. Novinarstvom se bavi od 1994. godine. Radio je u Borbi... , Našoj Borbi, Glasu javnosti i Danasu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nekad smo vjerovali da tamo negdje na Kubi imamo bra­ta od tetke, nekog Fi­dela, koji je napravio zemlju preko koje na­jlakše možeš ost­var­i­ti amer­ič­ki san.

blog by Dragoljub - Draža Petrović
Published On 26 Nov 2016

Bila je to li­jepa rev­olu­ci­ja: niko nije ‘ubiv­en’, osim jedne poli­ci­jske stan­ice, skupš­tine i državne tele­viz­ije; niš­ta nije flam­bi­ra­no, što je bio splet sret­nih i sluča­jnih okol­nos­ti.

blog by Dragoljub - Draža Petrović
Published On 05 Oct 2016

Bratislav Gašić, jedan od na­jbližih sarad­ni­ka pre­mi­jera Sr­bi­je, našao se ne­davno na fres­ci u Crkvi Sve­tog Jo­vana u Kruševcu.

blog by Dragoljub - Draža Petrović
Published On 11 Sep 2016

Da li je pamet­no linčo­vati mlade ljude koji su žel­jeli posli­je vjenčan­ja fo­tografisati u Etno­graf­skom muze­ju, pa makar tamo di­rek­tor­i­ca bila mladožen­ji­na ma­j­ka?

blog by Dragoljub - Draža Petrović
Published On 24 Jul 2016