Dimitar Bechev

Dimitar Bechev

Dimitar Bechev radi na Evropskom institutu pri Londonskoj školi ekonomije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Is­toč­no­evropske zeml­je ima­ju pokre­tačku snagu i sig­urno su više od pi­ju­na u bor­ba­ma moći većih igrača – to je ključ­na lek­ci­ja iz ovog rata koja seže mno­go dal­je od prim­jera Ukra­jine.

opinion by Dimitar Bechev
Published On 03 Jan 2023

Gazprom je 26. apri­la prestaao is­poruči­vati plin Bugarskoj i Poljskoj; neko­liko sed­mi­ca kas­ni­je obje države do­bro funkcioni­ra­ju što se en­er­gena­ta tiče.

opinion by Dimitar Bechev
Published On 14 May 2022

Sig­urnos­ni pakt između SAD-a, Ve­like Bri­tani­je i Aus­tral­i­je nije uzroko­vao raskol un­utar Al­i­janse, ali ni ne po­maže ni da se os­naži Sjev­er­noat­lants­ki savez.

opinion by Dimitar Bechev
Published On 27 Sep 2021