Diane Coyle

Diane Coyle

Diane Coyle, profesorica javne politike na Univerzitetu u Cambridgeu, autorica je novoizdate knjige Markets, State and People: Economics for Public Po... licy (Princeton University Press, 2020).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prob­le­mi u nabav­ci nude uočljive para­lele sa glob­al­nom fi­nan­si­jskom kri­zom iz 2008. go­dine i mogu za­hti­je­vati jed­nako hrabar odgov­or javnih poli­ti­ka.

Published On 16 Oct 2021