Davor Gjenero

Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite lj... udskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nič­ki iz­bori u Fran­cuskoj i par­la­men­tarni u Sloveni­ji gov­ore o kon­so­lidi­ran­im demokrati­ja­ma i poli­tičkoj kul­turi dvi­ju član­i­ca Evropske uni­je.

opinion by Davor Gjenero
Published On 25 Apr 2022

Ak­ter koji razbi­ja jedin­st­vo NATO-a i Evropske uni­je je hrvats­ki pred­sjed­nik, ko­jeg su ovih dana oz­načili kao dep­u­ta­ta ruskog pred­sjed­ni­ka na Pan­tovčaku.

opinion by Davor Gjenero
Published On 03 Mar 2022