Davor Gjenero

Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite lj... udskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok evrop­s­ka i at­lants­ka in­ter­ven­ci­ja sprečava­ju daljn­ju eroz­i­ju BiH, rus­ki kli­jen­ti, djelu­ju usklađeno, dak­le, i Vučić i Mi­lanović, i Dodik i Čović, zago­vara­ju povratak izvornom Day­tonu.

opinion by Davor Gjenero
Published On 27 Oct 2021

Kad se držav­na vlast na ovakav način stavi u službu (para)crkvene or­ga­ni­zaci­je, onda je ri­ječ o klerikaliz­mu, ali kad to čini u in­tere­su druge države onda je ri­ječ o kvis­linškom djelo­van­ju.

opinion by Davor Gjenero
Published On 05 Sep 2021

Pon­ašan­je reži­ma Alek­san­dra Vučića pre­ma Crnoj Gori, nakon par­la­men­tarne re­zolu­ci­je koja os­uđu­je geno­cid u Sre­breni­ci, ali i zabran­ju­je ne­gi­ran­je, nar­avno, nije samo reak­ci­ja na od­luke par­la­men­ta.

opinion by Davor Gjenero
Published On 19 Jun 2021