Daniel Evrosimoski

Daniel Evrosimoski

Daniel Evrosimoski je diplomirani novinar iz Makedonije. Radio je na više nacionalnih i lokalnih medija u zemlji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sko­plje posta­je fud­bal­s­ka pri­jestol­ni­ca svi­je­ta na jed­nu noć. Hoteli to žele isko­ris­ti­ti. Dok kar­ta za utak­micu koš­ta 30-tak eura, ci­je­na sm­ješ­ta­ja pre­ras­ta 1.000 eura.

Published On 25 Jul 2017

Ak­tivisti za dječi­ja pra­va i so­ci­olozi traže na­joštri­je kazne za obra­zovne rad­nike koji um­jesto širen­ja tol­er­an­ci­je pale fi­tilj nasil­ja.

Published On 07 May 2017

Mladići iz Ve­le­sa postali su sv­jet­s­ki fenomen širen­jem pro­pa­gande u ko­rist Don­al­da Trumpa i nat­jer­ali in­ter­netske gi­gante na prom­jene.

Published On 19 Jan 2017

Bila je sim­bol stu­dentskih protes­ta koji su pri­je dvi­je go­dine raz­dr­mali make­don­sko društ­vo; danas re­al­nost pos­ma­tra iz dru­gog ugla i kaže da se ona nije promi­je­ni­la nabol­je.

Published On 09 Dec 2016

Raste strah da se izm­je­na­ma za­kona o abor­tusu ugroža­va zdravl­je žena i nji­ho­va pra­va u ovoj zemlji.

Published On 06 Dec 2016

Tele­fon­s­ki sis­tem 112 koji bi ob­je­dinio i ojačao hitne službe u Make­doniji je bloki­ran. Sis­tem bi omogućio dragoc­jene sekunde u situaci­ja­ma kada je u pi­tan­ju živ­ot ili smrt.

Published On 02 Sep 2016