Damir Petranović

Damir Petranović

Damir Petranović novinarstvo je izabrao, kaže, još kao stariji maloljetnik, pa priznaje da već gotovo 18 godina trpi posljedice te odluke. Za sebe tvr... di da je podjednako Bosanac, Hercegovac i Dalmatinac, a doseljenjem i sretnim spletom okolnosti dobio je priliku oplemeniti ionako najluđi grad na svijetu. Voli Split i Split voli njega.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kao sel­jaci koji su vil­a­ma na­gan­jali đavle i vještice, tako golo­bra­di mladići posljed­njih sed­mi­ca ruše đavli­je naprave – 5G an­tene.

blog by Damir Petranović
Published On 18 Apr 2020

Ko­liko god in­sti­tu­cional­na poli­ti­ka bila jad­na, smuše­na, ko­rum­pi­rana i bol­no nekom­pe­tent­na, an­ti­sis­temske op­ci­je koje su se nudile od nje su znat­no gore, opas­ni­je i luđe.

opinion by Damir Petranović
Published On 09 Jun 2019

Gradon­ačel­nik glavnog hrvatskog gra­da kren­uo je od jednog do dru­gog saborskog za­s­tup­ni­ka i stao ih, pop­ut Poke­mona, sku­pl­jati u svoj klub.

blog by Damir Petranović
Published On 13 Jan 2019
Milan Bandić

Pre­su­da News Baru, kratko i jas­no, pred­stavl­ja civ­i­lizaci­jsko dno hrvatskog društ­va i pot­puno po­tonuće svih moral­nih, poli­tičk­ih i društvenih stan­dar­da, sma­tra au­tor.

opinion by Damir Petranović
Published On 01 Jan 2019

Ri­jetko kada smo vid­jeli glu­plji pos­tu­pak od ono­ga koji je če­tiri go­dine tra­jao u Slavoni­ji – ni man­je ni više nego zbog bećar­ca.

blog by Damir Petranović
Published On 02 Dec 2018