Dalibor Milas

Dalibor Milas

Rođen 1986. u Mostaru. Doktor pastoralne teologije i socijalne etike s Karl-Franzens-Universität u Grazu (Austrija).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako je nova sabors­ka veći­na krhka, idućih mjese­ci može biti mir­na jer će opozi­ci­ja vodi­ti bitke u vlastitim re­dovi­ma.

opinion by Dalibor Milas
Published On 29 Dec 2015

In­ter­net su pre­plav­ili neg­a­tivni ko­men­tari o prilivu izb­jegli­ca sa Bliskog is­to­ka. Ko­men­tari u ko­ji­ma je očit ne­dostatak em­pati­je, mudrosti i nadasve kršćanst­va, u koje se to­liko za­k­lin­je­mo.

blog by Dalibor Milas
Published On 16 Sep 2015

Ako ste se mož­da nekad našli u pros­tra­noj šumi, mogli ste prim­i­jeti­ti da su ko­ri­jen­ja svih mogućih drveća is­pre­plete­na.

opinion by Dalibor Milas
Published On 13 Sep 2015