C J  Polychroniou

C J Polychroniou

C J Polychroniou je politički ekonomista/politolog koji je predavao i radio u Evropi i u SAD-u.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nepod­nošlji­iv teret dugo­va, ve­li­ki prob­le­mi sa neza­poslenošću i jas­no odsust­vo iz­gle­da za održiv napredak mogli bi usko­ro nat­jerati građane u drugim per­ifer­i­ja­ma crne rupe eura da sli­jede prim­jer Grčke.

opinion by C J Polychroniou
Published On 17 Feb 2015