Branimir Vidmarović

Branimir Vidmarović

Dr.sc. Branimir Vidmarović je saradnik odsjeka za Azijske studije Filozofskog fakulteta sveučilišta u Puli. Diplomirao je i doktorirao na Moskovskom ... institutu za međunarodne odnose u Moskvi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sa ulaskom tal­ibana u Kab­ul poče­lo se gov­oriti o ki­neskom fak­toru u zemlji, ali ide­je o ekonom­skim in­teres­i­ma i in­ves­ti­ci­jskoj sim­biozi Kine i tal­iban­skog Af­gan­istana trenut­no nisu iz­gledne.

opinion by Branimir Vidmarović
Published On 29 Aug 2021