Božo Sušec

Božo Sušec

Božo Sušec je nekadašnji novinar HTV-a i bivši sportaš, a danas komentator Arenasporta. Specijalnost su mu nogomet, rukomet i atletika. Izvještavao je... sa devet ljetnih i sedam zimskih Olimpijskih igara, te brojnih svjetskih i evropskih prvenstava.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok je hrvatskom no­gomet­nom izborniku frizu­ra bit­ni­ja od tak­tike, Čil­ić je postao pred­vod­nik novog tenisa, koji na­puš­ta tan­go ri­tam i sa­lon­sku prezentaci­ju.

blog by Božo Sušec
Published On 15 Sep 2014

Dok u Liv­er­poolu i do­maći i gosti za­jed­no pje­va­ju him­nu do­maći­na, na sta­dionu Os­i­je­ka se čuje ‘Evo zore, evo dana…’

blog by Božo Sušec
Published On 15 Aug 2014

Ves­lač Per­i­ca i de­se­to­bo­jac Joško su svo­je odlične kar­i­jere za­vršili davno, visaši­ca Blan­ka je i dal­je u vrhu na­jboljih sv­jet­skih atletičar­ki, a pra­va afir­ma­ci­ja no­gometaša Niksi­ja tek stiže.

blog by Božo Sušec
Published On 04 Aug 2014

Ako pro­bate sas­tavi­ti vir­tu­al­nu na­j­momčad Sv­jet­skog pr­ven­st­va, naći ćete se u ugod­nim teškoća­ma, jer se u Brazilu dokaza­la, pokaza­la i potvrdi­la ple­ja­da fenom­e­nal­nih no­gometaša.

blog by Božo Sušec
Published On 17 Jul 2014

Hrvats­ki se­lek­tor je na vruću funkci­ju postavl­jen a da do tog trenut­ka nika­da i nigdje nije vo­dio niti jed­nu utak­micu bilo koje se­niorske momča­di.

blog by Božo Sušec
Published On 24 Jun 2014

Reprezentaci­ja BiH će vjerovat­no od­luču­juću utak­micu za pro­lazak u dru­gi krug Mundi­jala igrati pro­tiv iz­abrani­ka Car­losa Queiroza.

blog by Božo Sušec
Published On 27 May 2014

Samo za ne­in­formi­rane je iz­ne­nađen­je što na popisu 30 hrvatskih kan­di­da­ta za Brazil iz­ne­nađen­ja nema.

blog by Božo Sušec
Published On 16 May 2014