Borut Šips

Borut Šips

Borut Šips je hrvatski sportski novinar. Prateći događanja na hrvatskim i svjetskim terenima, posljednjih se godina specijalizirao za nogomet.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iran i BiH su posve pri­va­tizirali sjedeću odbo­jku, a u Rio de Janeiru odi­grali su peto uza­stop­no olimpi­jsko fi­nale.

Published On 19 Sep 2016

Lju­di su bili u dile­mi kome skandi­rati – starom ma­js­toru, koji radi počas­ni krug s kned­la­ma u grlu, ili mladom lavu, koji leti po terenu i pokazu­je za­š­to će kas­ni­je po­sta­ti neza­m­jen­jiv ko­tačić Re­ala. Ipak Mu­jčinu, za Luku je bilo vre­me­na…

blog by Borut Šips
Published On 05 Aug 2015

Naziv ‘Ter­ror­ma­chine’ gov­ori sve – ta jez­gra od 200 uvježban­ih huli­gana putu­je isključi­vo s cil­jem izazi­van­ja obraču­na i podizan­ja im­pre­sivnog re­jtin­ga u huli­gan­skom svi­je­tu.

blog by Borut Šips
Published On 14 Jul 2015