Boris Varga

Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim polit... ičkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nije rat u Ukra­ji­ni sukob između iden­titet­skih pi­tan­ja Rusa i Ukra­ji­naca, kako bi to že­lio da pred­stavi Putin, već je to bor­ba za slo­bo­du pro­tiv to­tal­i­ta­riz­ma i rop­st­va koje im se nameće iz­vana.

opinion by Boris Varga
Published On 10 Apr 2022

S obzirom da se radi o prekra­jan­ju grani­ca nasil­nim, vo­jn­im putem, ova kriza će se ne­mi­novno re­flek­to­vati i na druge di­jelove Evrope, poseb­no na Za­pad­ni Balkan, sma­tra au­tor.

blog by Boris Varga
Published On 24 Feb 2022