Boris Varga

Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim polit... ičkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na ukra­jin­skom fron­tu gop­ni­ci su se pretvo­rili u ‘orke’, a nasil­je i pl­jač­ka postali dio poli­tike geno­ci­da.

blog by Boris Varga
Published On 18 Feb 2023

U uslovi­ma ruske agre­si­je i kr­vavog rata, dvi­je trećine ispi­tani­ka potvrdi­lo je stav, prenošen s kol­je­na na kol­jeno, da je za njih na­j­važni­ji Ukra­jinac svih vre­me­na pjes­nik i slikar Taras Ševčenko.

blog by Boris Varga
Published On 25 Oct 2022