Boris Varga

Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim polit... ičkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U uslovi­ma ruske agre­si­je i kr­vavog rata, dvi­je trećine ispi­tani­ka potvrdi­lo je stav, prenošen s kol­je­na na kol­jeno, da je za njih na­j­važni­ji Ukra­jinac svih vre­me­na pjes­nik i slikar Taras Ševčenko.

blog by Boris Varga
Published On 25 Oct 2022

Nije rat u Ukra­ji­ni sukob između iden­titet­skih pi­tan­ja Rusa i Ukra­ji­naca, kako bi to že­lio da pred­stavi Putin, već je to bor­ba za slo­bo­du pro­tiv to­tal­i­ta­riz­ma i rop­st­va koje im se nameće iz­vana.

opinion by Boris Varga
Published On 10 Apr 2022