Boris Cigler

Boris Cigler

Boris Cigler je direktor i vlasnik konsultantske agencije Otto Ziegler sa uredom u Sarajevu i Amsterdamu. Dobitnik je Netherlands Fellowship Program s... tipendije Kraljevine Holandije, te je na Univerzitetu u Amsterdamu završio magistarski studij iz međunarodne ekonomije. Posljednje četiri godine živi i radi na relaciji Sarajevo -  Amsterdam.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Med je jedan od ri­jetk­ih proizvo­da koje veći­na ze­mal­ja regi­je može izvoz­i­ti, a out­sourc­ing, VoIP i in­dus­tri­ja videoigri­ca još su neke od novih in­dus­tri­ja koje bi se mogle razvi­ti na Balka­nu.

blog by Boris Cigler
Published On 01 May 2014

Pendžer i ples na terasi hotela Evrope je prošlost. Ovo je sadašn­jost i budućnost, sto­ga „la­jkan­jem” do ljubavi.

Published On 28 Dec 2013

Šta za­pra­vo za ekonomi­je RS-a i FBiH znači gu­bitak 45 mil­iona eura i za­š­to se poli­tičari mno­go ne uzru­java­ju oko gu­bit­ka is­tih? Kako je, rec­i­mo, ho­tel na Ja­hori­ni os­tao bez di­jela tog nov­ca, baš kao što je i neka kom­pani­ja iz Mostara ili Brčkog i nji­hovi za­posleni?

blog by Boris Cigler
Published On 16 Dec 2013

Iako je češće vezana za zeml­je u tranzi­ci­ji kao što je BiH, ova po­ja­va je (vrlo) prisut­na i u za­pad­nim zeml­ja­ma.

blog by Boris Cigler
Published On 12 Aug 2013

Niti jed­na stran­ka u BiH, iako na­ciona­log predz­na­ka, ne može zabran­i­ti, ospori­ti učlan­jen­je pri­pad­ni­ka dru­gog nar­o­da u tu stranku, pa je za­pra­vo to i naveća pri­li­ka.

blog by Boris Cigler
Published On 03 Jul 2013

Out­sourcin­gom se kreira­ju nova rad­na mjes­ta i to za kval­i­fiko­vane – obra­zo­vane rad­nike, te bi se mo­gao spri­ječi­ti od­lazak ve­likog bro­ja mladih iz Bosne i Herce­govine.

blog by Boris Cigler
Published On 21 May 2013

Za­š­to se se sva­ki put kada se uvo­di plin, kablovs­ka TV ili neš­to slično uli­ca izno­va u pot­punos­ti izrovi i iskopa po sre­di­ni?

blog by Boris Cigler
Published On 10 Apr 2013

Neu­dob­nost kop­nenog puta do granice može nad­maši­ti samo onaj pogled preko pa­soša kada dođeš na granicu neke od za­pad­nih ze­mal­ja.

blog by Boris Cigler
Published On 04 Feb 2013