Bojana Belčević

Bojana Belčević

Bojana Belčević je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao novinarka dnevnog lista Danas i savjetnica za odnose sa javnošću u ob... lasti kulture.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Režis­er Gorčin Sto­janović gov­ori o srp­skim poli­tičkim pri­lika­ma nakon održanih izb­o­ra, situaci­ji u medi­ji­ma, stan­ju u regi­ji, ali i sasvim ličnom odno­su pre­ma Sara­je­vu.

Published On 06 May 2016