Bojan Georgievski

Bojan Georgievski

Bojan Georgievski je autor iz Skoplja, angažiran na Institutu za komunikacijske studije. Urednik je portala ResPublica. Istraživački interesi pokrivaj... u mu nekoliko polja: pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka, medijsko pravo i društvene mreže. Autor je više akademskih i istraživačkih radova.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ki rukometaš De­nis Tot na­pad­nut je is­pred jedne diskoteke u Sko­plju nakon čega je pao u komu i pre­min­uo, a tragedi­ju su iskom­p­liko­vali bro­jni ak­teri.

Published On 14 Apr 2022

Ono što je za­s­trašu­juće je da, gen­er­al­no gledano, u Sjev­er­noj Make­doniji opa­da pov­jeren­je u in­sti­tu­ci­je zeml­je i u Evrop­sku uni­ju, a to pov­jeren­je se teško vraća, kon­sta­ti­ra au­tor.

blog by Bojan Georgievski
Published On 24 Mar 2022

Ne pos­to­ji ob­jašn­jen­je za­š­to su radi­ja­tori mla­ki na tem­per­at­u­ra­ma blizu ili is­pod nule, osim iz­ja­va da je to ‘op­ti­mi­zo­van režim gri­jan­ja’ radi suoča­van­ja sa en­er­get­skom kri­zom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 15 Jan 2022

Bor­ba sa psi­hičkim pore­meća­ji­ma sada je u ruka­ma volon­ter­skih nas­to­jan­ja i građan­skih udružen­ja, koji po­mažu ljudi­ma da se iz­bore sa svo­jim teškoća­ma.

Published On 12 Jan 2022

Vlasti su se tek nakon izb­o­ra počele suoča­vati sa čin­jeni­com da je vakcin­isano neš­to više od 40 pos­to građana Sjev­erne Make­donije što je daleko, go­to­vo dvostruko man­je od evrop­skog pros­je­ka.

blog by Bojan Georgievski
Published On 23 Nov 2021

Čini se da su iz­bori bili kul­mi­naci­ja sve većeg nezado­voljst­va građana zbog vlade i njenih in­sti­tu­ci­ja, a ‘kriza’ na­jviše upotre­bl­ja­vana ri­ječ u make­don­skim medi­ji­ma – i to sa do­brim ra­zl­o­gom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 02 Nov 2021