Bisera Džidić

Bisera Džidić

Bisera Džidić diplomirana je žurnalistica. Radila je kao novinar i urednik u printanim medijima i na radiju. Koncipirala je i uređivala mjesečnik BH C... ity Review. U novinskoj agenciji Fena radi na poslovima urednika.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Koau­tor kn­jige “Sto­lac, prešućeni zločin” Ner­min Bise gov­ori o zločin­i­ma koji su se do­godili u pro­tek­lom ratu u Stocu i nje­gov­oj okoli­ni.

Published On 07 Jul 2017

U at­mos­feri suprot­stavl­jenih stavo­va u Sara­je­vu su is­taknu­ti plakati na ko­ji­ma piše da je re­for­ma sm­rt­na pre­su­da javnom zdravstvu.  

Published On 15 Apr 2017

Učeni­ci i nas­tavni­ci OŠ “Zaim Ko­lar” u De­jčići­ma sma­tra­ju da su na­građeni time što uče u priro­di i što man­je vre­me­na provode na društven­im mreža­ma.

Published On 02 Apr 2017

Ko­rum­pi­rana kap­i­tal­is­tič­ka eli­ta u SAD-u traži­la je prom­jenu i iz­abrala na­j­gore rješen­je u Don­al­du Trumpu, sma­tra nje­mač­ki teolog i pro­fe­sor.

Published On 02 Feb 2017