Berislav Jurič

Berislav Jurič

Berislav Jurič, rođen 1980. u Tomislavgradu. Kolumnist i urednik na portalu Bljesak.info. Nagrađivan za poeziju i prozu. Skoro dva desetljeća u novina... rstvu svjedoči uvijek istim pričama. Živi u Mostaru.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Oz­nača­van­ji­ma ter­i­tori­ja, pogo­to­vo u Stocu, pokaza­lo se kako niti u nevol­ja­ma nis­mo sku­pa i kako gospo­da ko­joj smo dali naš no­vac i naše živl­jen­je na up­ravl­jan­je ne žele imati veze s našim živ­o­tom.

opinion by Berislav Jurič
Published On 27 Apr 2022

Isko­rište­na je još jed­na pri­li­ka da se iz Mostara jas­no, ako ne baš tako glas­no, mnogi­ma kaže gdje im je mjesto u bosan­sko­herce­go­v­ačkim, ali i re­gion­al­nim, odnosi­ma.

opinion by Berislav Jurič
Published On 06 Apr 2022

Uvje­ta za iz­bore nema, napisao je pred­sjed­nik HDZ-a BiH u oproš­ta­jnom pis­mu stranci­ma, koji ipak ne mis­le tako i naglašava­ju kako će izb­o­ra, up­rkos propasti pre­go­varan­ja koja tra­ju vječno, biti.

opinion by Berislav Jurič
Published On 06 Feb 2022

Stigla je prva potvr­da kako ipak neke stvari nisu za prim­jera i kako se poli­tikanst­vo vrati­lo pod krov vi­jećnice u ko­joj vi­jećni­ci ne bo­rave ni god­inu dana.

opinion by Berislav Jurič
Published On 11 Jan 2022