Anton Josipović

Anton Josipović

Anton Josipović je profesionalni bokser i osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Bio je prvak Jugoslavije i prvak B... alkana u poluteškoj kategoriji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tri­naest go­d­i­na mlađi An­tho­ny Joshua borit će se za zlat­nu medalju pro­tiv Vladimi­ra Klič­ka.

blog by Anton Josipović
Published On 29 Apr 2017

Iza Muham­ma­da Al­i­ja je os­ta­la za­k­la­da preko koje se fi­nan­sir­a­ju mla­di bok­seri i preko koje se i dal­je pro­movi­ra­ju nje­gove vri­jed­nos­ti.

Published On 04 Jun 2016