Anne-Marie Slaughter

Anne-Marie Slaughter

Anne-Marie Slaughter bivša je direktorica Odjela za planiranje politike pri State Departmentu (2009-2011), a trenutno je profesorica politike i međuna... rodnih odnosa na Univerzitetu Princeton.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Uko­liko EU želi nas­tavi­ti svoj put pre­ma ko­her­ent­ni­jem poli­tičkom poretku i ekonomi­ji, onda mora ponu­di­ti vjero­dos­to­jnu per­spek­tivu za bolji živ­ot svih njenih građana.

opinion by Anne-Marie Slaughter
Published On 10 Aug 2015

Dok je An­nan pokušavao diplo­mats­ki na na­jbolji mogući način ri­ješi­ti krizu u Sir­i­ji, pre­vi­ran­ja u Sene­galu, Mal­i­ju, Malav­i­ju i Gvine­ji Bisau brzo su rješavale druge re­gion­alne sile.

opinion by Anne-Marie Slaughter
Published On 01 May 2012