Anatole Kaletsky

Anatole Kaletsky

Anatole Kaletsky je glavni ekonomista kompanije Gavekal Dragonomics. Ranije je pisao za Times of London, International New York Times i Financial Time... s, i autor je knjige Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis, koja je predvidjela mnoge od postkriznih preobrazbi globalne ekonomije. Njegova knjiga iz 1985. Costs of Default, postala je utjecajna za latinoameričke i azijske vlade koje su pregovarale o nemogućnosti vraćanja duga i o restrukturiranju s bankama i MMF-om.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kon­ven­cional­na mudrost kaže da će se novoiz­abrani amer­ič­ki pred­sjed­nik Biden odmah naći u stan­ju par­al­ize jer će se re­pub­likan­ci pon­ašati po is­tom op­struk­cionis­tičkom planu koji su ko­ris­tili da saboti­ra­ju ad­min­is­traciju Barac­ka Obame. Ali pos­to­ji pet novih karak­ter­is­ti­ka amer­ičke poli­tičke di­namike koje je ovaj ar­gu­ment pre­v­idio.

opinion by Anatole Kaletsky and Project Syndicate
Published On 15 Nov 2020