Amir Sužanj

Amir Sužanj

Amir Sužanj, novinar i urednik na Radiju BiH. U novinarstvu valjda od rođenja - rođen 3. maja (1969), na Svjetski dan slobode medija. Cijeli svoj novi... narski vijek proveo na Radio-televiziji BiH, u informativnom programu. Čovjek je nekonvencionalnih mjerila vrijednosti u novinarstvu, što ga često skupo košta. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nes­taši­ca seru­ma pro­tiv zmi­jskog uje­da samo je posljed­n­ja u nizu karikat­u­ral­nih posljed­i­ca situaci­je u zdravstven­om sis­te­mu Bosne i Herce­govine.

blog by Amir Sužanj
Published On 22 Jun 2021

Ugos­titeljs­ki tren­dovi u retro-stilu: šta to lju­di žele pron­aći u am­bi­jen­tu prošlosti?

blog by Amir Sužanj
Published On 19 Jun 2021

Na us­luge elek­tričara, keramičara, par­ke­tara ili vodoin­sta­lat­era vre­menom smo počeli čekati go­to­vo kao na pre­glede ljekara speci­jal­ista, ‘viseći’ na dugim lis­ta­ma pri­javl­jenih kli­je­na­ta.

blog by Amir Sužanj
Published On 29 May 2021