Amer Tikveša

Amer Tikveša

Amer Tikveša je profesor književnosti naroda BiH sa završenom Visokom školom novinarstva Mediaplan i s titulom magistra iz oblasti rodnih studija. U n... jegovoj profesionalnoj biografiji preovladava rad u prosvjeti, novinarstvu te u nevladinom sektoru na polju izgradnje mira i afirmacije građanske hrabrosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fahrudin Radončić je, sudeći kako je počeo bor­bu za člana Pred­sjed­ništ­va Bosne i Herce­govine, nas­tavak Baki­ra lzetbe­gov­ića samo za svo­je in­terese, a u ime nar­o­da.

opinion by Amer Tikveša
Published On 06 Jul 2017

Pi­tan­je je ima li sad u Mostaru i, gen­er­al­no, u Bosni i Herce­govi­ni više fašiz­ma nego što ga je bilo pri­je Thomp­sonovog kon­cer­ta.

opinion by Amer Tikveša
Published On 09 Jun 2017

Muš­ki šovinizam nije netip­ičan za nav­i­jačke skupine, ali ovako besti­dan, otvoren kao u sluča­ju Žel­jezničara, uistinu je ri­jedak.

opinion by Amer Tikveša
Published On 20 May 2017

An­tifašizam je svakog 9. maja para­da licem­jer­ja kad je o politi­ci ri­ječ, a iskrene man­i­festaci­je moguće je vid­jeti samo na nivou ini­ci­ja­ti­va građana i po­je­dinih nevla­dinih or­ga­ni­zaci­ja.

opinion by Amer Tikveša
Published On 09 May 2017

Ako dvo­rana u Novom Sara­je­vu ne do­bi­je ime po Goranu Čengiću, to bi znači­lo us­p­jeh Veseli­na Vla­hovića Bat­ka, poz­nati­jeg kao mon­strum s Gr­bav­ice.

blog by Amer Tikveša
Published On 25 Apr 2017
Dvorana, Sportska dvorana, Grbavica, Sarajevo

Is­ti­can­jem čin­jenice da su članovi­ma SDP-a postali po­tom­ci Pozder­ca i Bi­jedića par­ti­ja šal­je poruku o svo­jim cil­je­vi­ma.

opinion by Amer Tikveša
Published On 01 Apr 2017