Almir Šećkanović

Almir Šećkanović

Almir Šećkanović je Head of Planning na Al Jazeeri Balkans. Radio je u bh. dnevnim listovima Oslobođenje, Faktor, te magazinu BH Dani. Dodatnu profesi... onalnu edukaciju stekao je kroz treninge Thomson Reuters Fondacije iz Londona.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Is­met Hadžić je za “Modre” odi­grao šest se­zona, a os­ta­lo je up­isano da je os­va­jač tit­ule prva­ka Ju­goslav­i­je i Kupa Maršala Tita.

blog by Almir Šećkanović
Published On 25 Apr 2019

A kakav je bio igrač na­jbol­je je u iz­javi za Tem­po po­jas­nio nje­gov tadašn­ji tren­er Mićo Du­vandžić. U tek­stu pod naslovom Lop­ta kao živ­ot­ni sa­put­nik Du­vandžić kaže: „takvog, po kon­sti­tu­ci­ji i mno­go čemu dru­gom, izuzetnog, svo­jevrsnog fud­balera, Tu­zla još nije imala!

blog by Almir Šećkanović
Published On 26 Jan 2019

Od 1946. go­dine Ital­i­ja je promi­je­ni­la 42 pre­mi­jera, dok je u isto vri­jeme Nje­mač­ka na pozi­ci­ji kance­lara imala osam os­o­ba.

blog by Almir Šećkanović
Published On 13 Feb 2018

Mir­sad je moj pri­jatelj. Up­oz­nali smo se pr­vog dana Marša mira 2006. go­dine. Iza nas je stot­inu kilo­metara hoda i bezbroj priča o jul­skim dan­i­ma pak­la.

blog by Almir Šećkanović
Published On 08 Jul 2014

Iz­nad bro­ja 11 pisa­lo je BOLJIĆ, a tre­ba­lo je BALJIĆ! Neko je napravio dres igrača koji nije pos­to­jao, a ja sam baš taj dres do­bio kao dar.

blog by Almir Šećkanović
Published On 21 Jun 2014

Bh. “Zma­je­vi”, nekadašn­ji kapiten Muhamed Kon­jić i bivši igrač reprezentaci­je BiH Bakir Bešire­vić za­jed­no su krenuli u odbranu Oraš­ja od nabu­jale Save.

blog by Almir Šećkanović
Published On 22 May 2014

Na tu­zlan­skom trgu je pri­je 17 go­d­i­na od granate is­pal­jene sa položa­ja Vo­jske Re­pub­like Srpske ubi­je­na 71 mla­da os­o­ba, a ran­jeno 120.

Published On 24 May 2012