Aljoša Ljubojević

Aljoša Ljubojević

Aljoša Ljubojević je diplomirani novinar. Radio je kao reporter BHT1 za sjeveroistok BiH. Trenutno je saradnik Radija Slobodna Evropa. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vlas­ni­ci nek­ih od na­jvećih i na­jl­jepših vila u Sem­ber­i­ji su Kar­avlasi – et­nič­ka gru­pa koja je početkom 19. vi­je­ka stigla iz Vlaške u Ru­mu­ni­ji.

Published On 04 Sep 2017

Iskopa­van­jem zeml­je za temel­je Atik džami­je u Bi­jelji­ni pron­ađe­na je jed­na od na­jvećih nekropo­la steća­ka u regi­ji.

Published On 30 Apr 2016

Ruži­ca Spa­so­je­vić iz sela Piperi u opš­ti­ni Lo­pare je jed­na od pola mil­iona građana BiH koji žive u mini­ran­im po­dručji­ma.

Published On 28 Mar 2016

Od 2007. go­dine Bosna i Herce­gov­ina bil­ježi neg­a­ti­van prirod­ni pri­raš­taj, stan­je u RS-u kri­tično.

Published On 18 Mar 2016