Aljoša Krajišnik

Aljoša Krajišnik

Aljoša Krajišnik je profesor književnosti i jezika, rođen u Sarajevu, na postdiplomskim studijama iz političke filozofije i teorije demokratije u Beog... radu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U živ­o­tu nisam vidio sličan grad kao što je Pod­gor­i­ca; i dan danas ona za­uz­i­ma poseb­no mjesto kada razmišl­jam o ide­ji ili for­mi gra­da, kada razmišl­jam šta oni znače, kako nas­ta­ju, kako ih tu­mači­mo.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 07 Nov 2021

Vi­tal­nost, srčanost i hrabrost kvaliteti su koji olako skl­iznu u agre­si­ju, aro­gan­ci­ju, obre­si­tost ili be­zo­bra­zluk.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 27 Jul 2021

Da li ste Sara­jli­ja ako ste “samo” rođeni tu? Vjeru­jem da se sa gradom stapa, da se građani­nom posta­je navikom.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 06 Jan 2021