Ali Pajaziti

Ali Pajaziti

Profesor Ali Pajaziti predavač je na Univerzitetu jugoistočne Evrope u Tetovu (SEEU), gdje drži časove etičke sociologije i antropologije. Uz doktorat... turskog Marmara univerziteta, objavio je više knjiga, te veliki broj naučnih radova.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Make­donije pro­tiv nar­o­da i demokrati­je, u ak­ci­ji za spas poli­tičkog krim­i­nale VMRO klana.

opinion by Ali Pajaziti
Published On 03 Mar 2017

Danas je Make­doni­ja kao nika­da pri­je mo­bi­lizirana pro­tiv ko­rup­ci­je i neetičke dugogodišn­je vla­davine, bez ra­z­like na na­cionalne i vjer­ske boje.

opinion by Ali Pajaziti
Published On 21 Apr 2015