Aleksandar Popov

Aleksandar Popov

Aleksandar Popov je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na Odsjeku za politologiju. Direktor je nevladine odganizacije Centar za regi... onalizam u Novom Sadu, čiji je osnovni fokus na demokratizaciji i decentralizaciji Srbije, zaštiti ljudskih i manjinskih prava, kao i na uspostavljanju regionalne saradnje. Jedan je od osnivača Igmanske inicijative.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

At­mos­fera na relaciji Beograd-Novi Sad dove­de­na do usi­jan­ja, a Vo­jvo­d­i­na je posta­la novo po­ten­ci­jal­no žar­ište nesta­bil­nos­ti u Sr­bi­ji.

opinion by Aleksandar Popov
Published On 19 Apr 2013