Aleksandar Mlač

Aleksandar Mlač

Aleksandar Saša Mlač bio je dugogodišnji novinar i urednik Radio-televizije Sarajevo, te dopisnik brojnih medija u inostranstvu. Živi u Ljubljani i do... pisnik je medija u BiH i na Balkanu iz Slovenije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Japan­s­ki Pana­son­ic postao je man­jin­s­ki vlas­nik proizvođača bi­jele tehnike iz Ve­len­ja, gdje će uloži­ti 10 mil­iona eura sv­ježeg kap­i­ta­la.

Published On 29 Aug 2013

Sloveni­ja slavi Tinu Maze, šan­su je u politi­ci i društvu do­bi­la Alen­ka Bratušek, no pi­tan­je je da li će joj do­pusti­ti i da je re­al­izira.

opinion by Aleksandar Mlač
Published On 04 Mar 2013

Raspoložen­je mi se poprav­i­lo kada sam vidio da će nas­tupi­ti stu­den­ti Ljubl­jan­skog konz­er­va­tori­ja Niko­la i Ste­fan, po­tom­ci poz­natih Sara­jli­ja.

blog by Aleksandar Mlač
Published On 19 Feb 2013

Mašući cr­ven­im po­ja­som, u crkvi u Đen­ovi poz­natu pjes­mu je pje­vao ka­tolič­ki svećenik, praćen horom oduševl­jenih vjerni­ka koji su došli na misu.

blog by Aleksandar Mlač
Published On 07 Jan 2013

Svo­je slike, pod nazivom ‘Re­ce­si­ja – Se­ce­si­ja’, u Art Bal­Cani­ci pub­li­ci je pred­stavio akadem­s­ki slikar Emil Kon­jhodžić.

blog by Aleksandar Mlač
Published On 20 Dec 2012

Borut Pa­hor, četvr­ti pred­sjed­nik Sloveni­je od njenog os­amostal­jen­ja, kaže da će ra­di­ti on­ako kako mis­li da je do­bro za ci­jelu za­jed­nicu.

opinion by Aleksandar Mlač
Published On 03 Dec 2012