Alan Fisher

Alan Fisher

Alan Fisher je nagrađivani dopisnik Al Jazeere, koji je izvještavao iz svih krajeva svijeta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bivši gol­man Man­ches­ter Unite­da Har­ry Gregg se hero­js­ki vra­tio u za­pal­jeni avion da po­mogne preživ­je­lim put­nici­ma i saigrači­ma 1958. go­dine.

blog by Alan Fisher
Published On 07 Feb 2013

John Kiri­ak­ou ide u zatvor jer je nov­inaru dao po­datke bivšeg kolege iz CIA-e, ali vjeru­je da je okrivl­jen jer je otkrio de­tal­je o simuli­ra­nom uta­pan­ju.

blog by Alan Fisher
Published On 31 Jan 2013

Svo­jom ‘kamikaza’ strate­gi­jom u posljed­njim dan­i­ma pred iz­bore, Rom­ney riski­ra da agre­sivnom reklam­nom kam­pan­jom ‘pokopa’ svo­je iz­glede na iz­bori­ma.

blog by Alan Fisher
Published On 02 Nov 2012