Alain Gabon

Alain Gabon

Alain Gabon je profesor francuskih nauka iz SAD-a i lider Francuskog odjela u univerzitetu Wesleyan. Autor je brojnih tekstova o savremenoj Francuskoj... i islamu u Evropi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pi­tan­ja o ko­ji­ma ovd­je gov­o­rimo ne­ma­ju niš­ta s navod­nom Ra­madanovom kriv­i­com ili pret­postavl­jenom nevi­nošću u pi­tan­ju teške op­tužbe s ko­jom se tre­ba suoči­ti na sudu.

opinion by Alain Gabon
Published On 22 Feb 2018