Al Jazeera Redakcija

Al Jazeera Redakcija

Čitajte priče web redakcije Al Jazeere.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kur'an je cen­tral­ni vjer­s­ki tekst u is­la­mu, za koji mus­li­mani vjeru­ju da je Boži­ja ri­ječ ob­javl­je­na kao vodil­ja za čov­ječanst­vo.

Published On 30 Apr 2022

Zvanični Ki­jev navo­di kako je, nakon višem­je­sečnih ten­z­i­ja, u toku ‘in­vaz­i­ja u punom obimu’ koju izvo­di Mosk­va zbog čega je proglašeno rat­no stan­je, ali i da će se Ukra­ji­na bran­i­ti.

Published On 25 Feb 2022

Pri­jet­n­ja Za­pa­da ekonom­skim sankci­ja­ma može donijeti rezul­tate samo ako bi pred­ložene mjere učinile rusku vo­jnu ak­ci­ju pro­tiv Ukra­jine do­voljno skupom da promi­jeni pro­račun Kreml­ja.

opinion by Al Jazeera Redakcija
Published On 16 Jan 2022