Al Jazeera Redakcija

Al Jazeera Redakcija

Čitajte priče web redakcije Al Jazeere.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dje­ca au­to­htonih nar­o­da su više od 100 go­d­i­na mal­tre­ti­rana ili zlostavl­jana u in­ter­na­ti­ma, a između 4.000 i 6.000 os­o­ba je um­r­lo u tim ško­la­ma.

Published On 08 Sep 2022

Kur'an je cen­tral­ni vjer­s­ki tekst u is­la­mu, za koji mus­li­mani vjeru­ju da je Boži­ja ri­ječ ob­javl­je­na kao vodil­ja za čov­ječanst­vo.

Published On 30 Apr 2022

Zvanični Ki­jev navo­di kako je, nakon višem­je­sečnih ten­z­i­ja, u toku ‘in­vaz­i­ja u punom obimu’ koju izvo­di Mosk­va zbog čega je proglašeno rat­no stan­je, ali i da će se Ukra­ji­na bran­i­ti.

Published On 25 Feb 2022