Agron Bajrami

Agron Bajrami

Agron Bajrami je glavni i odgovorni urednik Koha Ditorea, najvećeg dnevnog lista na Kosovu. Novinarstvom se bavi od ranih devedesetih. Aktivan je u re... gionalnoj saradnji, član je Odbora SEEMO-a, kolumista dnevnih novina Vijesti iz Podgorice i Finance iz Ljubljane.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

I kada bi Koso­vo ima­lo nor­malne odnose sa Sr­bi­jom, i ne bi ima­lo nikakav prob­lem sa člani­ca­ma EU, pos­to­je un­utrašn­ji prob­le­mi koji se mora­ju uzeti u obzir.

opinion by Agron Bajrami
Published On 01 Nov 2013

Na Kosovu se mno­gi pri­bo­java­ju da kom­bi­naci­ja Thaci­jeve sklonos­ti kon­ce­si­ja­ma i među­nar­o­dnog pri­tiska može dovesti do situaci­je koja će državu koš­tati funkcional­nos­ti.

opinion by Agron Bajrami
Published On 26 Aug 2013

Kratke priče o kosovskoj poseb­nos­ti vri­jedne Rip­ley­jeve “Vjerovali ili ne!” ili čak “Guin­nessove kn­jige reko­r­da”.

opinion by Agron Bajrami
Published On 02 Jul 2013

Dok je pris­luški­van­je zvanični­ka iza­z­va­lo mali rat između Vlade Koso­va i EU­LEX-a, građan­i­ma Koso­va je dos­ta bro­jnih afera.

opinion by Agron Bajrami
Published On 07 Dec 2012