Adriana Kuči

Adriana Kuči

Adriana Kuči je novinarka koja trenutno živi u Sloveniji, a prije toga je nekoliko godina živjela na Bliskom istoku. Zaposlena je u izdavačkoj kući No... bis.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Posao nabavke za­štit­nih mas­ki do­bi­lo je pre­duzeće u ko­jem je na jed­noj od čel­nih funkci­ja mama novog min­is­tra odbrane.

blog by Adriana Kuči
Published On 02 May 2020

Juhan­tove metode uključu­ju i kažn­ja­van­ja, ali ne im­pul­sivno kažn­ja­van­je u stan­ju bi­je­sa u koje nas dje­ca, već pripreml­jene drugim živ­ot­nim okol­nos­ti­ma, lako dove­du.

blog by Adriana Kuči
Published On 31 Jan 2019

Povezi­van­je putem in­ter­ne­ta može biti li­jek pro­tiv us­aml­jenos­ti, sred­st­vo za pružan­je po­moći, ali i razne vrste zloupotre­ba.

blog by Adriana Kuči
Published On 25 Oct 2018

Dječak iz sela Do­brov­ci kod Gračan­ice koji je postao na­jpoz­nati­ji Bosanac u Sloveni­ji.

Published On 01 Feb 2016

U vri­jeme tranzi­ci­je svi smo bili op­ti­misti. Sada su kriz­na vre­me­na, zato je i muzi­ka tak­va. Muzi­ka za zabavu,. Muzi­ka za oči.

Published On 07 Nov 2015