Adnan Učambarlić

Adnan Učambarlić

Adnan Učambarlić je diplomirani komparativista i bibliotekar iz Sarajeva. Trenutno radi kao urednik nekoliko news portala,  a bavi se teorijom stripa,... zaštitom životinja i kinologijom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Trećim di­jelom, u ko­jem piše­mo o Ve­likom Bleku, Kapetanu Mik­i­ju, As­ter­ixu i Tal­ičnom Tomu, za­vršava­mo ser­i­jal tek­sto­va o de­set stripo­va koji su obil­ježili bro­j­na djet­injst­va u regi­ji.

Published On 27 Apr 2012

Nije bilo kuće u bivšoj Ju­goslav­i­ji u ko­joj nije bilo neko­liko sveza­ka sa avan­tu­ra­ma Zago­ra, Alana For­da, Texa…

Published On 27 Apr 2012