Adnan Mahmutović

Adnan Mahmutović

Adnan Mahmutović je objavio više naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu iz oblasti Prava Evropske unije. Trenutno je doktorski kandidat na ... Pravnom fakultetu iz spomenute oblasti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na­cional­izam koji se us­p­ješno suprot­stavl­jao ide­ji ujed­in­jene Evrope sve do okončan­ja Dru­gog sv­jet­skog rata pono­vo se budi i pono­vo pri­jeti evrop­skoj ide­ji.

opinion by Adnan Mahmutović
Published On 06 May 2013

Elite i dal­je nas­to­je da zadrže pri­mat up­ravl­jan­ja po­tisku­jući demokratske vri­jed­nos­ti na ko­ji­ma se EU for­mal­no i za­s­ni­va.

opinion by Adnan Mahmutović
Published On 23 Aug 2012

Novi ugov­or tre­ba tu­mači­ti kao jedan ko­rak napri­jed u spreča­van­ju nas­tan­ka re­cidi­va sadašn­je situaci­je u eu­ro­zoni.

opinion by Adnan Mahmutović
Published On 10 Mar 2012

Re­zolu­ci­je i pre­poruke Par­la­men­tarne skupš­tine Vi­jeća Evrope, čija je član­i­ca i naša drža­va, is­tiču potre­bu da se u državn­im ško­la­ma izučava­ju re­ligi­js­ki sadrža­ji.

Published On 25 Feb 2012

Svoj čvrst karak­ter u is­pol­ja­van­ju proevrop­skih ide­ja Schulz je demon­stri­rao kada je kazao da EU ne tre­ba doživl­ja­vati kao igru u ko­joj jed­ni do­bi­ja­ju a dru­gi gube, već je to igra u ko­joj svi do­bi­jamo ili svi gu­bi­mo.

opinion by Adnan Mahmutović
Published On 18 Jan 2012

Na­puš­ta­jući vir­tu­al­ni pros­tor Za­padnog Balka­na, Hrvats­ka šal­je poruku sus­jed­nim zeml­ja­ma da se mora­ju odreći et­nona­cional­nih kon­cepa­ta iz prošlosti ako žele sli­jedi­ti njen evrop­s­ki put.

opinion by Adnan Mahmutović
Published On 30 Dec 2011

Evrop­s­ka ide­ja je pono­vo kroz krizu ojačala, jer je rezul­tat sami­ta u Briselu ‘više Evrope’, a os­ta­lo je samo jed­no pi­tan­je: Ko će vrši­ti nad­zor na provođen­jem fi­nan­si­jske dis­ci­pline.

Published On 10 Dec 2011