Adis Nadarević

Adis Nadarević

Adis Nadarević je freelance autor i savjetnik u odnosima s javnošću i kompanjama. Poznat je po satiričnim komentarima o društveno-političkim dešavanji... ma koja objavljuje na društvenoj mreži Twitter pod nadimkom Ridjobrki. Živi u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Priča o EYOF-u bila je pre­na­puhana šare­na laža u či­joj su poza­di­ni is­par­ili mil­ioni budžet­skih no­va­ca.

blog by Adis Nadarević
Published On 14 May 2021

Na­jbolju ilus­traciju odsust­va ikakve veze sa nekom viz­ijom djelo­van­ja i brigom za građane ove zeml­je dao je pre­mi­jer Vlade Fed­eraci­je BiH Fadil No­val­ić.

opinion by Adis Nadarević
Published On 19 Mar 2021

Nabavl­jati skupoc­jene au­to­mo­bile u doba pan­demi­je neo­prav­dano na­puhanih karak­ter­is­ti­ka i pake­ta opreme ravno je na­jvećoj bestid­nos­ti.

blog by Adis Nadarević
Published On 16 Oct 2020

Biće do­bro ako sve os­tane samo na tek­stu­al­nim poruka­ma bez slikovi­tih prikaza nezado­voljst­va građana.

blog by Adis Nadarević
Published On 14 Nov 2018