Oglasi

Sporazum SDP-HDZ „SEJDIĆ-FINCI“

Socijaldemokratska partija BiH

Hrvatska demokratska zajednica BiH

                                                                                                                        Radni materijal

PROVEDBA PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU „SEJDIĆ-FINCI“

Sarajevo, juni/lipanj 2012. godine

 

SADRŽAJ

Ustavne i zakonske pretpostavke................................................................... 3
Predsjedništvo................................................................................................ 4
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.................................................... 6
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH....................................................... 8
Pitanja oko kojih ne postoji suglasnost i nisu predmet presude
„Sejdić-Finci“................................................................................................ 11
Prilog: Popis stanovništva BiH i FBiH iz 1991. godine

 

USTAVNE I ZAKONSKE PRETPOSTAVKE

Ustavne pretpostavke

Amandman na Ustav Bosne i Hercegovine – Član 5.1. i 5.3. Predsjedništvo BiH
Amandman na Ustav BiH – član IV.1. – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH
Amandman na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine  - član 8.

Zakonske pretpostavke

Izmjena Izbornog zakona BiH
1. Poglavlje 8. – Predsjedništvo BiH
2. Poglavlje 10. Potpoglavlje 10 A. – Dom naroda Parlamenta FBIH
3.  član 1.8.4. – jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno ili posredno izabranu javnu dužnost – ukidanje izvedenog mandata
4. Član 2.9.10. – briše se (izdavanje uvjerenja o dodjeli mandata)

 

PREDSJEDNIŠTVO

Bosna i Hercegovina ima Predsjedništvo koje se sastoji od tri člana od kojih se jedan bira iz  Republike Srpske i dva iz Federacije Bosne i Hercegovine i ne smiju biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili ostalih.
1. Ovlaštenja

Predsjedništvo je nadležno da:
a) Vrši vrhovnu komandu i kontrolu nad oružanim snagama u skladu sa zakonom i obavlja druge dužnosti iz oblasti obrane kako je predviđeno zakonom Bosne i Hercegovine.
b) Predstavlja Bosnu i Hercegovine.
c) Potpisuje i proglašava zakone.
d) Na prijedlog Vijeća ministara imenuje i razrješava ambasadore i druge međunarodne predstavnike u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom Bosne i Hercegovine.
e) Potpisuje i nakon suglasnosti Parlamentarne skupštine BiH ratificira međunarodne sporazume.
f) Dodjeljuje odlikovanja i druga priznanja u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.
g) Akreditira i prima ambasadore i izaslanike.
h) Ima ovlaštenja za sazivanje sjednica Vijeća ministara I Parlamentarne skupštine, predlaže dnevni red za te sjednice i ima pravo sudjelovanja u radu svih sjednica.
i) Imenuje kandidata za Predsjedavajućeg Vijeća ministara, nakon konsultacija s političkim strankama zastupljenim u Zastupničkom domu.
j) Imenuje članove Upravnog odbora Centralne banke.

2. Izbor i trajanje mandata
a) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine bira Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz reda izabranih zastupnika Zastupničkog doma PS BiH.
b) Svaki zastupnik, klub zastupnika ili  grupa zastupnika u Zastupničkom domu mogu kandidirati po jednog kandidata za člana Predsjedništva.
c) Prijedlozi kandidata upućuju se Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH
d) Svaki klub naroda u Domu naroda sa liste nominiranih kandidata većinom glasova ukupnog broja članova kluba bira jednog kandidata, nakon čega Dom naroda usvaja zajedničku listu većinom glasova.
e) Utvrđena zajednička lista upućuje se u Zastupničkom domu na potvrđivanje.
f) Zastupnički dom se izjašnjava o zajedničkoj listi.
g) Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi zajedničku listu, postupak kandidiranja i izbora se ponavlja.
h) U slučaju da i u drugom krugu Zastupnički dom ne potvrdi zajedničku listu, smatra se da su izabrani kandidati sa zajedničke liste koju je utvrdio Dom naroda.
i) Činom davanja i potpisivanja svečane izjave članovi Predsjedništva preuzimaju dužnost.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine koja je birala Predsjedništvo.

Svako  upražnjeno mjesto u Predsjedništvu popunjavati će se po istoj proceduri po kojoj  se biraju članovi Predsjedništva u roku od 30 dana od dana upražnjenja pozicije. Ukoliko se najkasnije u roku od 60 dana ne popuni upražnjena pozicija, prestaje mandat i preostalih članova Predsjedništva, te se postupak izbora svih članova Predsjedništva ponavlja sukladno ovom Ustavu.

 

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Dom naroda sastoji se od 24 izaslanika.
Iz Federacije BiH  bira se dvije trećine, a iz Republike Srpske jedna trećina izaslanika.
Iz Federacije BiH bira se 6 Hrvata, 6 Bošnjaka, dva Srbina i dva predstavnika onih koje se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda.
Iz Republike Srpske bira se 5 Srba, jedan Hrvat, jedan Bošnjak i jedan predstavnik onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda.
Sedam  članova predstavljaju Hrvate, sedam Bošnjake i sedam Srbe, a tri predstavljaju one građane koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda.
Nominirane hrvatske, bošnjačke i srpske izaslanike  iz Federacije BiH biraju hrvatski, bošnjački odnosno srpski izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a nominirane kandidate iz reda onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda izaslanici iz reda Ostalih u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.
Nominirane  hrvatske, bošnjačke i srpske izaslanike  iz Republike Srpske biraju hrvatski, bošnjački, odnosno srpski izaslanici Vijeća naroda Republike Srpske, a kandidata iz reda onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda, izaslanici iz reda ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske.
Vijeće naroda Republike Srpske konstituiraju svi zastupnici izabrani u Narodnu skupštinu Republike Srpske na način da se utemeljuju ad hoc sazivi konstitutivnih nadoda i saziv ostalih pri čemu svaki saziv  konstitutivnog naroda i saziv ostalih izabiru odgovarajući broj izaslanika svog naroda u Vijeće naroda  Republike Srpske.
Za slučaj nedostajućeg broja onih koji u entitetima konstituiraju ad hoc, sazive konstitutivnih  naroda i saziv ostalih pitanje će se riješiti izbornim zakonom.
Četrnaest članova Doma naroda čini kvorum, s tim da su prisutna najmanje četiri bošnjačka, četiri hrvatska  i četiri srpska izaslanika

 

 

 

 

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Član 1.
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH sastoji se od 58 izaslanika i to po 17 izaslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda i 7 iz reda ostalih.

Član 2.
Svaki politički subjekt koji ima zastupnika/e u zakonodavnom tijelu kantona iz reda konstitutivnih naroda, odnosno ostalih sudjeluje u raspodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Član 3.
Centralna izborna komisija BiH izvršit će dodjelu mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na slijedeći način:
Udio učešća svakog političkog subjekta u klubu konstitutivnog naroda, odnosno ostalih određuje se na način da se broj stanovnika konstitutivnog naroda, odnosno ostalih  u kantonu  podijeli sa brojem stanovnika odnosnog konstitutivnog naroda, odnosno ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon čega se tako dobiveni broj dijeli sa brojem izabranih zastupnika u zakonodavnom tijelu kantona iz reda svakog od konstitutivnih naroda, odnosno ostalih.
Broj dobiven na način utvrđen na način propisan u prethodnom stavu, a u svrhu dodjele mandata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH naziva se „vrijednost glasa“ za svaki od konstitutivnih naroda, odnosno ostalih u odnosnom kantonu.
Postupak izračuna utvrđen u st. 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuje na sve kantone.

Član 4.
Udio učešća iz stava 2. člana 3. ovog Zakona utvrđuje  Centralna izborna komisija  na osnovu posljednjeg popisa stanovništva koji je izvršila Bosna i Hercegovina, odmah nakon objave rezultata izbora u „Službenom glasniku BiH“.

Član 5.
Nakon što je izvršen izračun u skladu sa st. 2.i 3. Člana 3. ovog Zakona, Centralna izborna komisija će za svaki politički subjekt iz člana 2. ovog Zakona izvršiti zbrajanje pripadajućih „vrijednosti glasova“ za sve kantone u ovisnosti o broju izabranih zastupnika svakog konstitutivnog naroda ili ostalih odnosnog političkog subjekta u svakom pojedinom kantonu.

Član 6.
Rezultati dobiveni na način propisan članom 5. ovog Zakona dijele se sa 1, 3, 5, 7, 9, ……. i tako redom, sve dok je potrebno za raspodjelu mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda svakog od konstitutivnih naroda, odnosno iz reda ostalih.

Član 7.
Politički subjekt iz člana 2. ovog Zakona dužan je u roku od sedam dana od dana objave rezultata izbora dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji listu kandidata za dodjelu mandata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Član 8.
Raspodjelu mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH vrši Centralna izborna komisija u skladu sa odredbama ovoga Potpoglavlja u roku od 15 dana od dana objave rezultata izbora u „Službenom glasniku BiH“, a odluku o raspodjeli mandata dužna je objaviti u „Službenom glasniku BiH“ u roku od 48 sati od dana pravomoćnosti odluke.

Član 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“, a objavit će se u službenim glasilima entiteta i „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“.

 

 

PITANJA OKO KOJIH NE POSTOJI SUGLASNOST I  NISU PREDMET  PROVEDBE PRESUDE „SEJDIĆ – FINCI“

ANEKS I

Predsjedništvo BiH

Odlučivanje

Članovi Predsjedništva će nastojati da sve odluke Predsjedništva donose konsenzusom, a ako konsenzus nije postignut odluku mogu donijeti dva člana Predsjedništva.
Član Predsjedništva koji je bio protiv donošenja odluke, može zatražiti obustavljanje izvršenja takve odluke dok se o odluci ne izjasni Dom naroda Parlamentarne skupštine.
Takva odluka postaje punovažna ako je potvrdi Dom naroda
Predsjedništvo će donijeti Poslovnik o radu kojim će urediti sva pitanja vezana  za sazivanje, konstituiranje, predsjedavanje kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcioniranje Predsjedništva.

 

ANEKS II

Dom naroda parlamenta Federacije

Kvorum i odlučivanje

Kvorum čini natpolovična većina ukupnog broja izaslanika u Domu naroda, koja uključuje natpolovičnu većinu ukupnog broja izaslanika svakog kluba konstitutivnih naroda.
Odluke u Domu naroda donose se natpolovičnom većinom glasova  ukupnog broja izaslanika Doma naroda koja uključuje natpolovičnu većinu ukupnog broja izaslanika svakog kluba konstitutivnih naroda.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Al Jazeere Balkans. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Al Jazeera Balkans zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.