Adis Arapović

Adis Arapović, menadžer u Centrima civilnih inicijativa (CCI), magistar je političkih nauka i doktorant u oblasti teorije političkih stranaka. Kao višegodišnji učesnik, analitičar i kritičar javnih politika u Bosni i Hercegovini, teorijski i praktično, specijalizirao se za oblasti javnog zagovaranja, analize politika, izbornih sitema, teorije političkih stranaka itd.

Građane se podstiče na nacionalno izjašnjavanje, čime se doprinosi nacionalnoj homogenizaciji i etničkoj...
Oglasi