Postignut dogovor o smjernicama za provedbu Pariškog sporazuma