Pletivo baka iz staračkog doma postale traženi suvenir